Történetek a legjelentősebb keszthelyi Festeticsről

Március: György, a Collegium Theresianum diákja

 

A Helikon Kastély 2019-ben Festetics I. György halálának 200. évfordulójára emlékezik. Ennek alkalmából minden hónapban bemutatjuk egy-egy téma kapcsán a keszthelyi Festetics család legjelentősebb tagja életének fontosabb eseményeit.

A Festetics családban a műveltség és a tudás megszerzése a felemelkedés egyik útja volt. Festetics I. György apja, III. Pál jogi ismereteit többek között a lipcsei egyetemen szerezte, nagyapja, Kristóf szintén jogi tanulmányokat végzett. Mivel György édesapja és nagyapja is jogi egyetemi végzettséget szerzett, így György előtt is nyitva állt a lehetőség, hogy minél magasabb szintű és minőségű oktatásban részesüljön. Ennek egyik legfontosabb állomása volt, hogy 13 éves korától, 1768 és 1775 között a bécsi Collegium Theresianum hallgatója lett.

Az 1746-ban, az uralkodó, Mária Terézia által alapított Collegium Theresianum a Habsburg Birodalom egyik legfontosabb oktatási intézménye volt.

1. kép: Mária Terézia

 A Favorita palota épületében működő iskola hivatalnokképző lett, ahová a birodalom számos pontjából érkeztek a nemesi család fiai, ahol nemcsak magas szintű tudást és a kor leghíresebb tudósai által tanított legújabb tudományos ismeretek kapták meg, hanem komoly kapcsolatrendszert tudtak kiépíteni.

2. kép: A bécsi Favorita az 1670-es években

 Az iskola „célja, hogy csupán előkészület gyanánt szolgáló tulajdonképpeni tanfolyam elvégzése után »ügyes államférfiakat« neveljen. Erre a célra szolgált az intézetben a gimnázium elvégzése után következő három évi jogi tanfolyam, amelynek első évében a természet- és nemzetközi jogot, meg az instituciókat, második évében a pandektákat és a kánonjogot, harmadik évében pedig a német és a birodalmi jogon kívül a magyar, cseh és osztrák köz- és magánjogot végezték el az intézet növendékei, akik ezenfelül még élő nyelveket és ügyességeket is tanultak.” (Szabó 1928. 200.) Az iskola anyagi hátterét alapítványok és az egyházak jövedelmei biztosították. A Collegium Theresianum II. József uralkodása idején, 1784-ben bezárta kapuit, hallgató más oktatási intézményekben folytatták iskolai előmenetelüket.

3. kép: II. József

 1797-ben ünnepélyes keretek között újranyitották és újraszervezték az oktatást a Collegium Theresianumban. Az intézmény 1849-ig kizárólag nemesi család származó ifjakat vett fel. Ferenc József ezt megszüntette és ezután már a nem nemesi családok is küldhették ide fiaikat tanulni. A Collegium Theresianumot 1938-ban, az Anschluss idején bezárták. Az iskola épületében ma is folyik oktatás, egy magániskola kapott helyet, amely nevében őrzi az eredeti intézményt (Offentliches Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie).

„A Theresianum rangját – híres tanárai ellenére – nem az oktatók, hanem a diákok adták.” (Poór János: Theresianum. Az összetartozás-tudta műhelye). Az iskola tanulói között számos neves magyar arisztokrata család fiainak nevét olvashatjuk, de megfordult itt gyakorlatilag – kis túlzással – a fél világ. Néhány név a teljesség igénye nélkül: itt tanult Josef Wenzel Radetzky, későbbi marsall, Joseph Jelaćić, akit az 1848-49-es szabadságharc eseményeiből ismerhetünk, Karl Lueger, akiből a 19-20. század fordulóján Bécs polgármestere lett, valamint Clemens von Pirquet, aki 1906-ban, mint bécsi gyermekorvos, elsőként használta az allergia kifejezést. Az idők során a Collegium Theresianum magyar hallgatói is impozáns névsort adnak ki. Ide járt többek között Kiss Ernő, az Aradon, 1849. október 6-án kivégzett tábornokok egyike, Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója, valamint gróf Bethlen István, aki 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke volt.

4. kép: Kiss Ernő

5. kép: Puskás Tivadar

6. kép: Bethlen István

 Visszatérve Festetics I. György iskolás éveihez, a gróf úrfi iskolai előmenetele eleinte kétségeket ébresztett a családban, György nagyapja így fogalmazott a fiának, III. Pálnak írt egyik levélben: „… ha Gyuri fog melléd rendöltetni egy nagy hipochondristával és fantasztával több lesz Bécsben.” (Kurucz 2013. 76.). Az iskolai tanagyag összetettségéről a fennmaradt bécsi nyilvános vizsgákból lehet következtetni, „mint leendő hivatalnoknak igen összetett természettudományos, államigazgatási, filozófiai, jogi. katonai, történelmi, matematikai és nyelvi ismeretekkel kellett rendelkeznie.” (Kurucz 2013. 79.) Érdekességként megemlíthető, hogy 1773-ból kelt tételsor szerint a hallgatóknak, így Györgynek is, számot kellett adniuk az óperzsa, a kínai, a koreai és a japán irodalommal kapcsolatos kérdésekben is.

Festetics I. György a Collegium Theresianumban töltött évek során széles körű ismeretek birtokába jutott, amit nagyszerű pedagógusok közvetítésével sajátított el. Tanárai közül megemlíthető többek között Joseph Sonnenfels neve, aki Mária Terézia kormányzati rendszerének egyik kidolgozója volt. „Magyar köz- és államjogi ismeretekre Ürményi József kancelláriai tanácsos, a későbbi országbíró, valamint Majláth József kamarai tanácsos, utóbb államminiszter oktatta.” (Kurucz 2013. 80.)

7. kép: Ürményi József

8. kép: Majláth József

 Ám Festetics I. György nemcsak tudást, hanem barátokat is szerzett Bécsben. Széchényi Ferenc azonban nemcsak barátja és szellemi társa volt, hanem György nővérével, Juliannával kötött házassága révén rokoni kapcsolatba is kerültek. Széchényi Ferenc Festetics Juliannával kötött házasságából született Széchenyi István, akit joggal nevezhetünk a „legnagyobb magyarnak.”

9. kép: Széchényi Ferenc

 

 

 

Felhasznált irodalom:

Kurucz 2013 = Kurucz György: Keszthely grófja. Festetics György. Corvina, 2013.

Poór János: Theresianum. Az összetartozás-tudta műhelye = http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/theresianum/

Szabó 1928 = Szabó Dezső: A hercegi Festetics család története. 1928.

Theresianum / Bécs = https://hu.wikipedia.org/wiki/Theresianum_(Bécs)

 

A képek forrása:

1. kép: Mária Terézia

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91#/media/File:Viennese_painter_-_Maria_Theresa_as_Queen_of_Hungary_-_Google_Art_Project.jpg 

2. kép: a bécsi Favorita-palota

https://hu.wikipedia.org/wiki/Theresianum_(B%C3%A9cs)#/media/File:Georg_Matthaeus_Vischer_a_b%C3%A9csi_Favorita.jpg 

3. kép: II. József

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly#/media/File:Joseph_II_(HRE).jpg 

4. kép: Kiss Ernő

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Ern%C5%91_(alt%C3%A1bornagy)#/media/File:Kiss_Ern%C5%91_1849.jpg 

5. kép: Puskás Tivadar

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusk%C3%A1s_Tivadar_(m%C3%A9rn%C3%B6k)#/media/File:Tivadar_Puskas.jpg 

6. kép: Bethlen István

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_Istv%C3%A1n_(politikus)#/media/File:Bethlen_Istv%C3%A1n_1930s.jpg 

7. kép: Ürményi József

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crm%C3%A9nyi_J%C3%B3zsef_(f%C5%91isp%C3%A1n)#/media/File:J%C3%B3zsef_%C3%9Crm%C3%A9nyi_Chief_Justice.jpg 

8. kép: Majláth József

https://hu.wikipedia.org/wiki/Majl%C3%A1th_J%C3%B3zsef#/media/File:Majl%C3%A1th_J%C3%B3zsef.jpg 

9. kép: Széchényi Ferenc

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc_(politikus)#/media/File:Gr%C3%B3f_s%C3%A1rv%C3%A1r-fels%C5%91vid%C3%A9ki_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_Ferenc.jpg