A hónap könyve - december

December

 

RIPPEL, Anton Gregor (Gregorius) (1681–1729) (róm. kat. pap, teológus)

Anya-szent-egyháznak ceremoniái, és szertartási, Mellyeket A’ Magyar Nemzetnek lelki javára, és épületére … Rippel Gergely … könyvéből … fordittatott Szent-Illónay Jósef, … [Trnava] [Nagyszombat] Nagy-Szombatban : Az Akademiai Bötükkel, 1754. [12], 528, [24] p. ; 21 cm

 

Lelőhely: HK Theol.494

Az év folyamán, ahogy már Kedves Olvasóink megszokhatták, könyvtárunk olyan becses „darabjait” mutattuk be, amelyek az első keszthelyi Festetics, Kristóf (1696–1768) korában íródtak, illetve kerültek ki az akkori kor neves könyvnyomtató műhelyeiből. Így emlékeztünk halálának 250. évfordulójára.

Decemberi becses óságunk vallási témájú; mégpedig egy nagyon értékes, szertartásokat magyarázó kézikönyv/tankönyv.

Georg Rippel német teológus, pap 1723-ban kiadott, majd 1754-ben Nagyszombatban magyarul is megjelent szertartásokat magyarázó könyve tanúskodik legjobban arról, hogy a XVIII. század folyamán a liturgia mennyire fontos tényező volt.

Mi vezérelte Rippelt a könyv megírására?

Egyrészt a lutheránusok oktatása a hitnek szép tulajdonságairól: „… a’ meg-térésre hajlékony Lutheránusnak Oktatására a’ Romai, Katholika Hitnek voltát tzikkelyen-ként foglallya magában, …”, másrészt a jámbor katolikusok tanítása: „… jámbor Hiveknek kivánságát, kik már régtöl fogva ohajtyák vala az Anya-Szent-egyház sok-féle Ceremoniáinak igaz értelmét vólta-képpen megtanúlni”, harmadrészt pedig a tudatlan katolikusok felvilágosítása: „… a’ Katolikusok között-is nagyon uralkodó tudatlanságot: hogy tudni-illik, vagy henyéségböl, vagy pedig a’ tanitásnak hejányosságából, alig tudná valaki az Anya-Szent-egyház Ceremoniáinak, és Szertartásinak igaz magyarázattyát, üdvösséges értelmét, igaz eredetét.”

 

Elsősorban nem az alapfokú hitoktatásban használták, inkább a teológushallgatók számára volt tankönyv, valamint a plébánosok meríthettek belőle fontos tudnivalókat.

Dialógus, azaz kérdés-felelet formában íródott német nyelven. A katolikus teológiai tudományokban jártas „Doktor” az „Új-megtértt”-tel beszélget, akinek sok esetben éppen a viták tárgyát érintő kérdései alapján a szertartások mibenlétéről és értékéről is tanítást ad.

Három részből áll; az ún. hivatalos liturgia ismertetésére vállalkozik (többek között szentmise, szentségek, áldások).

 

A fordító, a pápai születésű Szentilonay József (1693–1769) római katolikus pap, majd püspök, Nagyszombatban tanult teológiát és bölcseletet. 1722-ben szentelték pappá. Szülővárosában 1756-ban kórházat, vagy ahogy ő nevezte: ápoldát, 24 ember részére pedig szegényházat alapított. A városban utcanév őrzi emlékét.

A most bemutatott művet saját költségén adta ki, majd halála után Egerben is megjelent 1779-ben.

Szentilonay József plébánosként maga is megtapasztalta, hogy milyen nagy szükség lenne az egyházi szokások mélyebb ismeretére. A könyv előszavában így fogalmaz:

„A’ ki pedig a’ Könyvet magyar nyelvre fordittatta, ’s-tulajdon költségével ki nyomtattatta, két kivált-képpen való okoktúl vitette arra: Elöször, hogy az Anya-Szent-egyház drága Ceremoniáinak üdvösséges tudománnyát, és magyarázattyát édes Magyar nemzetére-is áraszsza. Másodszor, hogy a’ Magyar nemzetnek-is, mint más egyéb nemzeteknek, Vasárnapokon, ünnepnapokon a’ hivalkodásnak, úgymint sok bünök tenyészöjének el-távoztatására, e’ könyvnek olvasásában egy üdvöséges, és tisztességes mulatsaga lehessen.”

Korabeli bordázott gerincű bőr kötésben, viszonylag jó állapotú, megkímélt példányt mutattunk be. A barokk kor jellegzetes nyomdatechnikai eljárásainak megfelelően a címoldal kétszínnyomású, szépen metszett vignettával.